Termes i condicions d'ús de l'espai 'Coloured Seeds'

 • Els serveis que el coworking proporciona estan subjectes als següents termes i condicions i queda reservat el dret d’actualitzar-los en qualsevol moment. Coloured Seeds es posarà en contacte amb vostè per informar-li de les actualitzacions dins dels 30 dies següents a la promulgació.
 • La sol·licitud d’adhesió al coworking no crea un arrendament immobiliari o un altre interès de propietat a favor seu respecte als locals, serveis i recursos. Sí li permet utilitzar de forma limitada, els equipaments i serveis que s’ofereixen a cadascuna de les tarifes. El conjunt de locals, serveis i recursos segueix en possessió i control del coworking en tot moment. La signatura d’aquest Contracte anul·la tots els anteriors, així com acords verbals o d’un altre tipus que poguessin existir, també anul·la qualsevol regulació anterior sobre la matèria que es detalla tant en serveis, cobertures, drets i condicions.
 • D’acord amb l’article 1.279 de el Codi Civil i a petició de qualsevol dels contractants, aquest document podrà ser escripturat davant notari, en aquest cas les despeses aniran a càrrec de sol·licitant.

 Descripció dels serveis

Els serveis i equips en tot moment estan subjectes a les Condicions de Servei (CdS – veure més a baix).

 • Coloured Seeds li proporciona accés a espai d’oficines, llocs de treball, accés a Internet, equip d’oficina, sala de reunions, aula de formació, cuina office i altres serveis que el Coworking pot oferir de tant en tant o de forma permanent. L’accés als equips del Coworking està subjecte a la seva disponibilitat.
 • Els serveis i equips en tot moment estan subjectes a les Condicions de Servei (CdS – veure més a baix).

 Ús il·legal o prohibit

 • Com a condició per a l’ús dels nostres serveis, vostè es compromet a utilitzar-los amb propòsits absolutament legítims i amb cap propòsit il·legal o prohibit per termes, i condicions o avisos.
 • No podeu fer servir els Serveis de forma que pugui malmetre, desactivar, sobrecarregar o deteriorar qualsevol servidor del Coworking o la seva xarxa de dades.
 • Vostè no pot intentar obtenir accés no autoritzat a qualsevol servei, comptes, sistemes informàtics o xarxes connectades a qualsevol servidor del Coworking o a qualsevol dels Serveis, a través de la pirateria, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà.
 • El Coworking no pot garantir que s’arribarà a un determinat grau de disponibilitat en relació amb l’ús de la xarxa de Movistar.
 • Amb la signatura d’aquest Contracte vostè manifesta i garanteix que la seva participació o ús dels serveis no entren en conflicte amb o com a resultat de qualsevol incompliment de llicència, contracte, acord o un altre instrument o obligació que hagi contret. Vostè declara i garanteix que té la capacitat, legitimitat i autoritat necessària per complir amb aquests termes i condicions d’ús sense necessitat d’autorització o aprovació.

L’ús de serveis

Vostè accepta que al participar o utilizar els serveis, no podrà:

 • Donar els seus codis d’accés a una altra persona. L’incompliment d’aquesta condició comporta la resolució immediata d’aquest contracte.
 • Utilitzar els Serveis en relació amb concursos, esquemes piramidals, cartes en cadena, correu brossa, spam o qualsevol missatge duplicat o no sol·licitat (comercial o no)
 • Publicar, anunciar, carregar, distribuir o divulgar qualsevol assumpte, material o informació el contingut atempti contra els drets reconeguts en les lleis espanyoles i Tractats Internacionals subscrits per Espanya, ni promoure actuacions contràries a la llei.
 • Carregar o posar a disposició d’altres, arxius que continguin imatges, fotografies, programari o altre material protegit per lleis de propietat intel·lectual, incloent-hi, les Lleis de Drets d’Autor o Marca Comercial (o per drets de privacitat o publicitat) llevat que vostè posseeixi o controli els drets respectius, o hagi rebut el necessari consentiment per fer-ho.
 • Utilitzar qualsevol material o informació, incloent imatges o fotografies, que s’obtinguin a través dels Serveis del Coworking que infringeixi els drets d’autor a la legalitat nacional o internacional en matèria de Llei de propietat intel·lectual, marca registrada, patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de propietat de tercers.
 • Pujar arxius que continguin virus, cavalls de Troia, cucs, bombes de temps, arxius corruptes, o qualsevol altre malware que puguin danyar el funcionament dels equips o la propietat d’un altre. El desenvolupament, distribució, alteració i / o manipulació de programari, maquinaria o una combinació de tots dos, destinat al trencament de la seguretat de sistemes informàtics, sigui quina sigui la seva denominació o tècnica tant coneguda com no, que pugui esdevenir en tècniques de hackeo que derivin en una suplantació, control, violació o intrusió en un sistema informàtic de propietat aliena.
 • Descarregar qualsevol arxiu / s que vostè sap, o hauria de saber, que no pot ser legalment reproduït, mostrat, realitzat, i / o distribuït.
 • No podran subcontractar, ni en tot ni en part, cap dels serveis oferts a terceres persones per part del coworker.
 • La utilització de la imatge corporativa, logotips, webs, o qualsevol altre element o objecte relacionat amb el Coworking queda prohibida íntegrament, i només podrà ser utilitzada sota permís exprés de Coloured Seeds, incloent, però no limitant-se a:
  • La menció, exhibició o inclusió dels signes distintius de Coloured Seeds en els documents emesos pel coworker.
  • La inserció mitjançant banner, enllaç o similar a la pàgina o pàgines web de les quals el coworker sigui propietari.
  • Les empreses, organitzacions, persones físiques, jurídiques o d’un altre tipus, que estiguin qualificades com coworkers pel Coworking poden utilitzar el logotip, el nom de Coloured Seeds i la seva adreça física, per publicar que es troben situades en les instal·lacions que el Coworking ha posat a la seva disposició. Qualsevol altra utilització de la imatge corporativa, logotips, Web o elements físics sense permís explícit dels responsables del Coworking podrà ser objecte de denúncia i requeriment de responsabilitats, per part del Coworking.
 • La recollida de documents, cartes, sobres, paquets (certificats o no) o qualsevol altre element dirigit a les empreses, organitzacions, persones físiques, jurídiques o de qualsevol altre tipus situades a les instal·lacions del Coworking no suposarà en cap cas, cap responsabilitat per part del Coworking i tampoc serà responsable del element rebut, ni del seu contingut, ni de la seva legalitat. Exclusivament actuarà com a receptor excepcional, en nom de el receptor final, independentment de qui sigui el remitent de l’enviament. El Domiciliat notificarà el Coworking qualsevol alteració en les seves dades personals, professionals o socials.
 • El Coworking es reserva el dret a utilitzar l’espai del coworking parcial o íntegrament, de dilluns a divendres a partir de les 19:00 hores i els dissabtes, diumenges i festius a qualsevol hora, sense previ avís als usuaris.
 • El Coworking es reserva el dret a modificar el lloc de treball del coworker, si ho estima oportú per causes organitzatives, productives, econòmiques o d’altre tipus, traslladant en tot cas a un nou lloc i garantint en tot moment que aquest coworker tingui un lloc de treball adequat. El Coworking es reserva el dret d’admissió per l’incompliment de les normes de conducta (Annex I).

Confidencialitat

Tenint en compte les característiques de cada lloc de treball en què es desenvolupa l’activitat, en un espai diàfan mancat de separació i per tant de pràcticament qualsevol tipus d’aïllament (acústic, visual, etc.) queda sota responsabilitat de cada usuari el respecte de la protecció de dades de tots els integrants en el Coworking. Els usuaris no podran, en cap cas, comunicar a terceres persones, integrants o no del Coworking informacions, comentaris o comunicacions generals, subjectes a la protecció de dades o podent ser qualificades com privades, exposades pels usuaris del Coworking a les seves instal·lacions. El trencament d’aquesta privacitat pròpia de cada membre del Coworking donarà peu a les reclamacions legals pertinents. L’acceptació de el present document suposa el respecte, acceptació i aplicació de confidencialitat * sobre qualsevol informació (auditiva, visual o de qualsevol altre tipus) extreta de les instal·lacions del Coworking.

*Informació confidencial també inclou, sense limitació, la informació sobre els negocis, vendes, operacions, saber fer, secrets comercials, tecnologies, productes, empleats, clients, plans de màrqueting, informació financera, serveis, assumptes de negocis, qualsevol coneixement adquirit a través del’examen o observació de l’accés als serveis o instal·lacions i / o llibres i registres del Coworking, qualsevol anàlisi, compilacions, estudis o altres documents preparats pel Coworking o derivats de qualsevol altra manera a partir de la informació confidencial.

Participació o Condicions de Servei (CdS)

Vostè reconeix que està participant en els serveis que presta el Coworking sota la seva pròpia voluntat i decisió. Vostè reconeix que el Coworking no té cap responsabilitat pel que fa a l’accés, participació, ús dels Serveis, o qualsevol pèrdua d’informació o propietat resultant d’aquesta participació o ús. En cas de cessament de l’activitat per part del Coworking, el receptor dels seus serveis no tindrà dret a cap tipus de reclamació o indemnització. L’avís d’aquest cessament s’haurà de comunicar per part del Coworking almenys amb un mes d’antelació de data de cessament d’activitat.

Limitació de Responsabilitat

Sense perjudici de qualsevol dany que pogués incórrer o per la raó que sigui, la RESPONSABILITAT del Coworking dels seus agents, accionistes, membres, representants i empleats en virtut de qualsevol disposició d’aquest contracte, es limitarà als danys reals incorreguts fins al màxim previst en la pòlissa de responsabilitat civil existent.
El Coworking quedarà exempt de responsabilitat en qualsevol camp (jurídic, econòmic, social o d’un altre tipus) relacionat amb els coworkers que utilitzen les seves instal·lacions únicament com un lloc físic per desenvolupar la seva feina i rebre la formació complementària que requereixin. L’activitat de cada usuari del coworking és pròpia i en cap cas implica al Coworking ja que són empreses, organitzacions, persones individuals, jurídiques o d’un altre tipus, amb objectes socials o activitats independents, i és responsabilitat d’aquestes tenir la seva situació legalitzada davant els organismes oficials d’Hisenda, Treball, Seguretat Social, organisme autonòmic, municipals o de qualsevol altre àmbit.
Estan prohibides la realització d’activitats il·legals, contràries a l’ordre públic o de dubtosa legalitat, que empreses, particulars o altres puguin realitzar a les seves instal·lacions sent causa aquesta situació de resolució de contracte, reservant-se al Coworking el dret a emprendre accions legals contra el o els responsables d’aquestes activitats.

Rescissió de Contracte. Subrogació. Renovació.

El Coworking es reserva el dret d’acabar qualsevol servei en qualsevol moment. El Coworking es reserva a més el dret de cancel·lar la seva participació i ús de qualsevol dels Serveis immediatament si vostè no compleix amb qualsevol apartat inclòs en el present Contracte o en les Normes de Conducta.
Els usuaris i coworker són responsables de les seves activitats declinant Coloured Seeds qualsevol responsabilitat pels actes realitzats sense el seu consentiment o coneixement. Es declina també qualsevol responsabilitat o vinculació comercial, empresarial, econòmica o de qualsevol altra índole entre els usuaris o coworker i el Coworking.
La rescissió del present Contracte per part del coworker no suposarà penalització ni devolució de la part no consumida del període abonat.
El coworker no podrà subrogar el contracte existent a nom d’un tercer. Els contractes amb vigència superior a un mes es renovaran per igual període i el coworker podrà renunciar a la seva renovació mitjançant avís previ 30 dies abans de la seva finalització

Indemnització

Vostè allibera, i per la present es compromet a indemnitzar, defensar i eximir de responsabilitat al Coworking, els seus membres, representants i empleats, de i contra qualsevol reclamació, responsabilitats, pèrdues, danys, costos, despeses, judicis, multes i sancions basades en o que sorgeixin de les seves accions negligents, errors i omissions, dol i frau en relació amb la participació o ús dels Serveis que presta el Coworking.

Així mateix, accepta en cas de presentar una reclamació o demanda per la violació d’aquest contracte, vostè serà responsable dels honoraris i costos incorreguts pel Coworking o els seus respectius membres, representants i empleats en relació amb la defensa d’aquesta reclamació o demanda.

Assegurances

El Coworking disposa d’una assegurança de responsabilitat civil i multirisc comerç dissenyat especialment per oferir la protecció més completa en establiments dedicats a oficines i despatxos amb Reale Seguros i BBVA Segur Negoci.

Tarifes y Pagaments

Les tarifes per ús de serveis seran les vigents que figuren a la nostra pàgina web https://colouredseeds.space/es/pricing_ca

 • Els períodes de facturació coincideixen amb els mesos naturals. No obstant si el coworker signa una vegada començat el mes es prorratejarà l’import de la primera factura en base als dies que resten per acabar el mes.
 • El Coworking es reserva el dret de cobrar càrrecs per pagaments endarrerits i / o retenir els serveis si els pagaments no són rebuts a temps.
 • Totes les factures seran enviades per correu electrònic mensualment a l’adreça que a aquest efecte hagi estat proporcionada al Coworking.
 • Els membres poden pagar amb efectiu, transferència, o bitcoin.
 • Si el pagament no es rep passats 5 dies de la data de venciment de la factura, se li podrà treure de la pàgina de membres en línia i les seves pertinences seran retirades (recepció) i el seu escriptori / cadira obert a altres possibles membres.
 • Les cancel·lacions es poden fer fins a cinc dies abans del venciment de cada mensualitat i en cap cas les cancel·lacions donaran lloc a cap reemborsament.
 • Les tarifes es revisaran a la finalització del període de contracte, assumint les noves tarifes com a vàlides per a cada període.

Jurisdicció i legislació aplicable

Aquest contracte es regirà pel que disposa la legislació espanyola.
En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l’aplicació del contingut d’aquest Contracte o amb els serveis prestats en general, entre el Coworking i el coworker, amb renúncia expressa a qualsevol altre fuero que pogués correspondre’ls, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Vilanova i la Geltrú.

 I : Normes de conducta

Per garantir el bon funcionament del nostre espai, la normal convivència i el respecte a les instal·lacions, les següents normes són d’obligat compliment per als usuaris del Coworking.
La seva acceptació és un requisit imprescindible per a l’ús de les instal·lacions.

 • No es permetrà l’entrada a cap usuari fora de l’horari establert.
 • A Coloured Seeds, apel·lem a el sentit comú: sé amable i respectuós amb els teus companys, no tolerem comportaments poc professionals o maliciosos.
 • Coloured Seeds es considera un espai inclusiu i agnòstic. Respecta als altres i les seves diferències. Tingues en compte que formem un grup, una comunitat de perfils molt diversos.
 • Respecta l’espai i deixa-ho tal com t’agrada trobar-lo quan comences la jornada. El mal ús o trencament d’equipament comporta la seva restitució a càrrec del coworker responsable.
 • Les visites externes s’han d’identificar en el lloc de recepció i no interferiran ni interrompran el treball de la resta d’usuaris de les àrees de coworking, utilitzant per tant, espais comuns o llocs habilitats (sala de juntes, aula) per a tal fi.
 • La neteja de l’espai de coworking va a càrrec de Coloured Seeds, però s’exigeix ​​als usuaris un correcte comportament i que recullin els seus llocs de treball al finalitzar la jornada. L’ús dels estris de cuina (gots, tasses, microones, etc) comporta la neteja i col·locació dels mateixos unes vegada utilitzats. Igualment es realitzarà un ús respectuós del bany per tal de mantenir-lo en condicions higièniques òptimes.
 • La zona d’alimentació serà la cuina, no s’utilitzaran les taules o sales de treball per menjar. En cas de portar algun tipus de beguda a l’àrea de coworking, sala de juntes o aula utilitza sempre un portagots.
 • La cuina disposa d’electrodomèstics, microones, nevera, bullidor d’aigua i cafetera.El cafè no està inclòs en la mensualitat. Els coworkers compren / porten el seu propi esmorzar (llet desnatada, soja, diferents tipus de cafè) i poden fer ús dels estris i de l’equipament.
 • Els llocs seran ocupats segons ordre d’arribada dels usuaris. Excepte si ja es té un lloc assignat.
 • Si tens una taula de treball, disposes d’una taquilla o armari per guardar allò que vulguis. No deixis menjar i recorda que davant d’una emergència o força major els responsables del Coworking poden obrir la taquilla en presència d’una altra persona.
 • Només es podrà escoltar música o altres àudios dins l’àrea de coworking amb auriculars o en un to acceptable per tal de no molestar els altres usuaris.
 • Podràs utilitzar el teu telèfon moderadament, i en cas de realitzar moltes trucades buscaràs un lloc apartat per evitar interferir el treball dels altres.
 • No s’admeten animals de companyia (excepte gossos-guia) i NO, dins no es pot fumar. Si surts, no llencis les burilles a terra i avisa’ns si el cendrer de l’exterior és ple o buida’l tu mateix al contenidor.